ARCCI Honorary
Chairman

picture of Ushakov
Hon. Yuri V. Ushakov
Ambassador of the Russian Federation to the United States of America
Bio of Ambassador Yuri V. Ushakov

Chairman

Thomas M. Jones
Partner, McDermott, Will & Emery
Bio of Thomas M. Jones

President

Helen Teplitskaia
Helen Teplitskaia, Vice President, Imnex International, Inc.
Bio of Helen Teplitskaia

Copyright © 1999-2005 American-Russian Chamber of Commerce & Industry